Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-

อบรมการป้องกันต่อต้านยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎจราจรและการป้องกันท้องก่อนแต่ง

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายก มยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ To Be Number One  สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ โรงเรียนบ้านบางลาด

Read more...

ดำเนินการทำความสะอาดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้มอบหมายให้ นายธเนศ รจนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต. และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนบ้านบางลาด และได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์จากเทศบาลตำบลเขาคีริสและองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก  จึงขอขอบพระคุณท่านนายกทั้งสองหน่วยงาน  ณ โอกาส นี้

Read more...

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี  อินทพงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563  เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

Read more...

โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19"

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.หนองหัววัว ร่วมโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดย คุณวิวัฒน์ สุภาวาส ที่ปรึกษาบริษัทแอร์เซิร์ฟและเพื่อนๆ ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลหนองหัววัว  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก ตำบลหนองหัววัว

Read more...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกฯ มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพรานกระต่าย ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับมอบนโยบายต่างๆ โดยมี นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในที่ประชุม

Read more...

โครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินโครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยได้มอบทรายอะเบท ให้กับประธาน อสม. และสมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนและมอบเจลล้างมือให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

Read more...

Log In

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?