Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับอาสาปศุสัตว์ จำนวนทั้ง 8 หมู่บ้าน ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

อ่านเพิ่มเติม: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย ดร.มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว เนื่องจากได้รับแจ้งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค

อ่านเพิ่มเติม: ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน

อบรมการป้องกันต่อต้านยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎจราจรและการป้องกันท้องก่อนแต่ง

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายก มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ To Be Number One สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ โรงเรียนบ้านบางลาด

อ่านเพิ่มเติม: อบรมการป้องกันต่อต้านยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎจราจรและการป้องกันท้องก่อนแต่ง

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 ในวาระที่ 2 แปรญัตติ และวาระที่ 3 ลงมติให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563

เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้มอบหมายให้ นายธเนศ รจนา ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัด อบต. และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการทำความสะอาดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนบ้านบางลาด และได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์จากเทศบาลตำบลเขาคีริสและองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จึงขอขอบพระคุณท่านนายกทั้งสองหน่วยงาน ณ โอกาส นี้

อ่านเพิ่มเติม: เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกฯ มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพรานกระต่าย ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับมอบนโยบายต่างๆ โดยมี นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์ - ประกาศ

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?