Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ประชาหน้าใส    รายได้เพิ่มพูน
ค้ำจุนวัฒนธรรม   น้อมนำพอเพียง

 

 ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง
แนวทางการพัฒนา 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 พัฒนาปรับปรุงการจราจร
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
2.2 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
3.3 การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่ เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
4.1 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
4.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.4 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

 

 

อำนาจหน้าที่ของ อบต.

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น ๗ ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑) , ๑๖ (๒))
(๒) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘ (๑))
(๓) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา ๖๘ (๒))
(๔) ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา ๖๘ (๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา ๑๖ (๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖ (๕))
(๗) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา ๑๖ (๒๖))

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา ๖๗ (๖))
(๒) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา ๖๗ (๓))
(๓) ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา๖๘ (๔))
(๔) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๕) การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๖) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖ (๙))
(๗) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา ๑๖ (๑๐))
(๘) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา ๑๖ (๒))
(๙) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๕))
(๑๐) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖ (๑๙))
(๑๑) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา ๑๖ (๑๓))
(๑๒) การส่งเสริมกีฬา (มาตรา ๑๖ (๑๔))
(๑๓) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา ๑๖ (๒๐))
(๑๔) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๑))
(๑๕) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา ๑๖ (๒๒))
ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗ (๔))
(๒) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา ๖๘ (๘))
(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘ (๑๓))
(๔) การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น (มาตรา ๖๘ (๑๓) ๑๖ (๒๕))
(๕) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา ๑๖ (๑๗))
(๖) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖ (๒๘))
(7) การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา ๑๖ (๓๐))
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘ (๖))
(๒) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา ๖๘ (๕))
(๓) บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘ (๗))
(๔) ให้มีตลาด (มาตรา ๖๘ (๑๐))
(๕) ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา ๖๘ (๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา ๖๘ (๑๑))
(๗) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖ (๖))
(๘) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖ (๗))
(๙) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา ๑๖ (๑))
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๖๗ (๗))
(๒) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา ๑๖ (๘))
(๓) การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา ๑๖ (๒๔))
ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา๖๗ (๘))
(๒) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗ (๕))
ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา ๑๖ (๑๕))
(๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา ๑๖ (๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ (และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖)
มาตรา ๑๖ หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
๔. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
๗. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ภารกิจรอง
๑. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
๒. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
๓. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
๔. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

 

กองช่าง


นายธเนศ  รจนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางนุชจนาจ อ่องยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิศักดิ์ เสาวนิจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

สมาชิกสภาตำบล


นายธีระ คีรีรมย์
ประธานสภา อบต.หนองหัววัว


นายประเสริฐ เกสร
รองประธานสภา อบต.หนองหัววัว
 


นางบุญช่วย   ถมทอง
เลขานุการสภา อบต.หนองหัววัว


นายสมโพด เสาวนิจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นางฑิฆัมพร สังคง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

นายมนทน หนูหอม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายมานพ พลศร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายพอ เที่ยงธรรม

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นางบุญช่วย ถมทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายประสงค์ คีรีรมย์

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นางสาวอมลวรรณ ถาวร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายนเรศ แผ่ทอง

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายมะณู ชุ่มเชื้อ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นายกิตท์ สังคง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายคำรณ บัวบาน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

นายพยงค์ มาน้อย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
   

กองการศึกษา


นางดวงแก้ว กระบวนศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสายพิน หนูหอม
ครู

นางทิพวัลย์ ดัดทิพย์
ครู

นางสาวปภานัช พลศร
ครู

นางสาวดวงนภา มุ่งค้ำกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นายธีรศักดิ์  พลศร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ

นางสาวเกวรี พลศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุภาวดี  อิ่มคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายธนกร  เพชรแหน

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวคนิฐา ทองจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
  

Log In

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?