Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-

กองคลัง


นางภูษณิศา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปรียาภัทร์  อู่ทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 นางสาวสิริกร คงอรุณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ภิลาลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสถาปัตย์  หัสโรจน์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวอมรรัตน์   กาขาว
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแสงดาว  วัฒนะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
Pin It

Log In

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?