Menu
Loading…
  • 0

กองคลัง


นางภูษณิศา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปรียาภัทร์  อู่ทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 นางสาวสิริกร คงอรุณ
นักวิชาการคลังชำนาญการ


นางสาวฐานิฏฐ์กานต์ ภิลาลัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสถาปัตย์  หัสโรจน์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวอมรรัตน์   กาขาว
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแสงดาว  วัฒนะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 
Pin It

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?