Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
A+ A A-

โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" Featured

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ และพนักงาน อบต.หนองหัววัว ร่วมโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" โดย คุณวิวัฒน์ สุภาวาส ที่ปรึกษาบริษัทแอร์เซิร์ฟและเพื่อนๆ ได้นำถุงยังชีพ มามอบให้แก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลหนองหัววัว  ณ โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก ตำบลหนองหัววัว

Read more...

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ Featured

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นายกฯ มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอพรานกระต่าย ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและรับมอบนโยบายต่างๆ โดยมี นายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานในที่ประชุม

Read more...

โครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินโครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยได้มอบทรายอะเบท ให้กับประธาน อสม. และสมาชิก อบต.ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินการกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือนและมอบเจลล้างมือให้กับตัวแทนของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้าน

Read more...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ด้วยการทำความสะอาดและฉีดยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โคโรนา (โควิด-19) บริเวณวัดโคศิรการาม หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว โดยมี ท่านธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอพรานกระต่าย

Read more...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 16 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นาง มยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย สมาชิก อบต.หนองหัววัว ผู้นำชุมชน อสม. และพนักงาน จำนวน 80 คน โดยมี ท่าน ดร.สุวัตน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย เป็นประธานเปิดโครงการ

Read more...

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดย ท่านนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดกิจกรรมโครงการ ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ในวันที่ 19 และ วันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้สูงอายุ ของแต่ละหมู่บ้าน

Read more...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 28 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (ภาคเช้า) ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more...

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 26 กรกฏาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว บูรณาการร่วมกับเครือข่ายจิตอาสาตำบลหนองหัววัว และโรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก ดำเนินกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more...

กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more...

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more...

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more...

การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ออกให้บริการประชาชนในการออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อนำมาเป็นรายได้ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวในการพัฒนาตำบลให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

Read more...

ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more...

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

Read more...

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

Read more...

Log In

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?