Main menu

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร