Main menu

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

   วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

อบต.หนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม: อบต.หนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

   ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

   วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายกมยุรี  อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

อ่านเพิ่มเติม: โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน