Menu
Loading…
  • 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 13 ตุลาคม 2564
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 18 มกราคม 2564
กำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564
ประกาศฯ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 15 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 27 มกราคม 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 17 ตุลาคม 2562
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 17 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25662 10 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 07 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 31 ตุลาคม 2559
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ตุลาคม 2559
ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ตุลาคม 2559

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?