Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 27 เมษายน 2564 43
กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 21 เมษายน 2564 49
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) 21 เมษายน 2564 49
พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 20 เมษายน 2564 47
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 20 เมษายน 2564 46
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2562 และหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 20 เมษายน 2564 49
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ.2561 20 เมษายน 2564 46

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?