Main menu

กิจกรรมวันต้นไม้ ประจำปีของชาติ

วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้
ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

   วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยท่านนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวพ้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.หนองหัววัว  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ได้ดำเนินการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกัน ณ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม: โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

อบต.หนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม: อบต.หนองหัววัว ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

   ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี  อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

อ่านเพิ่มเติม: โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว