Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

กิจกรรมและผลงาน

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประชุมคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 27 เมษายน 2565
แสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 27 เมษายน 2565
มอบกิจการระบบประปา หมู่ที่ 1 27 เมษายน 2565
ประชุมประจำเดือน เมษายน 2565 26 เมษายน 2565
งานประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น บ้านทุ่งน้ำตก หมู่ที่ 3 20 มกราคม 2565
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 20 มกราคม 2565
โครงการปฏิบัติวิปัสนากัมมัฎฐานของนิสิตมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 19 มกราคม 2565
ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 18 มกราคม 2565
ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค 17 มกราคม 2565
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2565 13 มกราคม 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 12 มกราคม 2565
การประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 10 มกราคม 2565
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 10 มกราคม 2565
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 10 มกราคม 2565
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 05 มกราคม 2565
เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 04 มกราคม 2565
อำนวยความสะดวกการจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 29 ธันวาคม 2564
ให้บริการตรวจโควิด-19 ฟรี 08 กรกฎาคม 2564
มอบถุงยังชีพให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 01 กรกฎาคม 2564
ประชาสัมพันธ์มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 มิถุนายน 2564
ดำเนินการทำความสะอาด (Big cleaning) และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 27 มิถุนายน 2564
ร่วมประชุมการกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 24 มิถุนายน 2564
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 22 เมษายน 2564
ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน 15 เมษายน 2564
อบรมการป้องกันต่อต้านยาเสพติด การปฏิบัติตามกฎจราจรและการป้องกันท้องก่อนแต่ง 02 กันยายน 2563
การชำระภาษี ปี 2563 28 สิงหาคม 2563
เตรียมสถานที่จัดกิจกรรมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. 24 สิงหาคม 2563
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 21 สิงหาคม 2563
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 29 พฤษภาคม 2563
โครงการ "เราไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19" 29 พฤษภาคม 2563
โครงการควบคุมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 18 พฤษภาคม 2563
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวทางพระราชดำริฯ 06 พฤษภาคม 2563
การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ประจำปี 2562 03 เมษายน 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 มีนาคม 2563
โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า 26 กันยายน 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28 กรกฎาคม 2562
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ 26 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 15 กรกฎาคม 2562
โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ 21 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 21 พฤษภาคม 2562
ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 15 กรกฎาคม 2559
โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว 13 มิถุนายน 2559
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 09 มิถุนายน 2559

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?