Menu
Loading…
 • 0
 • 1
 • 2

การประชุมประจำเดือนมกราคม 2565

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้บริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน ประชุมประจำเดือนมกราคม 2565 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้มอบหมายนโยบายการบริหารงานบุคคล  การดำเนินการเพื่อการพัฒนาการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผล การพัฒนาปรับปรุงการดำเนินการเข้าตรวจรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) พ.ศ.2565  นโยบาย No gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ และแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 

 

 • mt1-01.jpg
 • mt1-02.jpg
 • mt1-03.jpg
 • mt1-04.jpg
 • mt1-05.jpg
 • mt1-06.jpg
 • mt1-07.jpg
 • mt1-08.jpg
 • mt1-09.jpg
 • mt1-10.jpg
 • mt1-11.jpg
 • mt1-12.jpg
 • mt1-13.jpg
 • mt1-14.jpg
 • mt1-15.jpg
 • mt1-16.jpg
 • mt1-17.jpg
 • mt1-18.jpg
 • mt1-19.jpg

Pin It

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?