วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว และคณะกรรมการบริหาร ศพด.บ้านหนองหัววัว เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อหนังสือเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหัววัว