Menu
Loading…
  • 0
  • 1
  • 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่
ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 08 กรกฎาคม 2565
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี 2564 28 เมษายน 2565
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต พ.ศ.2565 27 เมษายน 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำ พ.ศ.2565 27 เมษายน 2565
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต 25 เมษายน 2565
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 2564 25 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน) 22 เมษายน 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 22 เมษายน 2565
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.2564 22 เมษายน 2565
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2564 22 เมษายน 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 22 เมษายน 2565
แผนป้องกันการทุจริต ประจำ พ.ศ.2565 22 เมษายน 2565
รายงานข้อมูลการให้บริการ ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 22 เมษายน 2565
รายงานผลการวิเคราะห์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ประจำปี 2564 19 เมษายน 2565
รายงานสถิติการให้บริการประชาชนและการขอรับบริการประชาชน 18 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตตำบลหนองหัววัว ประจำปี 2565 19 มกราคม 2565
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 13 ตุลาคม 2564
ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ 18 มกราคม 2564
กำหนดอัตราค่าขายแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 14 มกราคม 2564
ประกาศฯ เรื่อง ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 28 สิงหาคม 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ปี 2563 15 มิถุนายน 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว 27 มกราคม 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 17 ตุลาคม 2562
ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 17 ตุลาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 25662 10 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562 07 มกราคม 2562
ประกาศ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 17 กรกฎาคม 2561
ประกาศ เรื่อง ตารางออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนในการออกเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2561 28 พฤษภาคม 2561
ประกาศ เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 03 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) 31 ตุลาคม 2559
ประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 11 ตุลาคม 2559
ประกาศ เรื่อง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 11 ตุลาคม 2559

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?