11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

คำร้องขอน้ำเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค