Menu
A+ A A-

สำนักงานปลัด

นายธเนศ   รจนา
ผู้อำนวยการกองช่าง   รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


นางสาวมาราตรี  พลแก้ว
 หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวณัชปภา ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณรงค์   โทนทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชิษณุพงศ์   สมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวนาฎนฎา หอมรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายจิรายุ ชูแผ้ว
นักการ

นายประวิทย์ หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายวีรยุทธ หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

 

 

Log In or Sign Up

ลืมรหัสผ่าน? / ลืมชื่อผู้ใช้?