11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กองคลัง


นางภูษณิศา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปรียาภัทร์  อู่ทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 
นางสาวสิริกร คงอรุณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ปง./ชง.)


(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปง./ชง.)

นายสถาปัตย์  หัสโรจน์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวอมรรัตน์   กาขาว
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแสงดาว  วัฒนะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 09:32
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1012529