11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

เกี่ยวกับหน่วยงาน

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ตั้งอยู่ที่ 11/2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัววัว ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย ไปทางทิศเหนือเป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร

1.2 อาณาเขตติดต่อ

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลวังตะแบก ตำบลห้วยยั้ง ตำบลคุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

1.3 เนื้อที่

ตำบลหนองหัววัว มีเนื้อที่ประมาณ 42,497 ไร่ หรือประมาณ 67.99 ต.ร.ก.ม. แยกเป็น

 • พื้นที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร จำนวน 19,796 ไร่
 • พื้นที่ป่าไม้-ภูเขา และอื่น ๆ จำนวน 21,768 ไร่
 • พื้นที่สิ่งปลูกสร้างและที่อยู่อาศัย จำนวน 933 ไร่

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหัววัว

1.4 ภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศทั่วไปของตำบลหนองหัววัว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเทจากทิศเหนือไปทางทิศตะวันออก พื้นที่เป็นภูเขาทางทิศตะวันตกเป็นภูเขาหินปนลูกรัง มีป่าสงวน 1 แห่ง คือ ป่าสงวนแห่งชาติเขาเขียว เป็นป่าไม้เบญจพรรณ ขณะนี้เสื่อมโทรมค่อนข้างมาก เนื่องจากการตัดไม้ เพื่อทำที่อยู่อาศัยและการทำไร่

1.5 จำนวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวน
ครัวเรือน
ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตำบล
1 บ้านหนองหัววัว 231 นายวิโรจน์ ขอนดอก นายภิสิทธิ์  อุดมสุข
2 บ้านปลายนา 91 นายเราะ หนูหอม นายมนทน  หนูหอม
3 บ้านทุ่งน้ำตก 152 นางบุญช่วย   ถมทอง นายสุเทพ  ปีแว่น
4 บ้านบางลาด 340 นายวุฒิพงษ์ พลศร นางดาลัด  ถาวร
5 บ้านน้ำโก้ 82 นายคนอง  อินทพงษ์ นายมะณู  ชุ่มเชื้อ
6 บ้านบ่อฟ้า 165 นายชะอุ้ม  กัลปพฤกษ์ นายกิตท์  สังคง
7 บ้านคลองขมิ้น 164 นายเสมียน   พลศณ นายธีระ  คีรีรมย์
8 บ้านวังพึง 63 นายจำรุญ อุดธง นายทวี  แมลงภู๋

1.6 ประชากรตามทะเบียนราษฎร 

จำนวนประชากร ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2559
ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

หมายเหตุ* จำนวนประชากรที่อาศัยอยู่จริงจากการสำรวจนี้ อาจไม่เท่ากับจำนวนประชากรที่มีอยู่ในทะเบียนบ้านได้

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

ประชากรตำบลหนองหัววัว ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม แยกได้ ดังนี้

 • พื้นที่ทำนาทั้งหมด 17,093 ไร่ (เฉพาะนาปี)
 • พื้นที่ทำไร่ทั้งหมด 2,579 ไร่
 • พื้นที่ทำสวนและไม้ยืนต้น 106 ไร่
 • พื้นที่เลี้ยงสัตว์ 1,277 ไร่

ที่มาของข้อมูล: ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองหัววัว

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

 • ปั้มน้ำมัน (หลอด) จำนวน 5 แห่ง
 • ลานตากข้าว จำนวน 1 แห่ง
 • ร้านขายของชำ จำนวน 42 แห่ง
 • โรงสีข้าว (ขนาดเล็ก) จำนวน 7 แห่ง
 • อู่ซ่อมรถ (ขนาดเล็ก) จำนวน 8 แห่ง

2.3 การอพยพแรงงาน

การเคลื่อนย้ายแรงงานของประชากรภายในตำบลแบ่งได้ 2 ประเภท คือ

(1) การอพยพทำงานถาวร ส่วนใหญ่ไปรับจ้างทำงานก่อสร้างในจังหวัดใกล้เคียงหรือไปทำงานในเขตใกล้เคียง
(2) การอพยพไปรับจ้างภายในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงแล้วกลับมาทำการเกษตรในช่วงฤดูการผลิตจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนแรงงานนี้จะประกอบอาชีพทางการเกษตร

3. สภาพทางสังคม

3.1 การศึกษา

 • โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1,หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
 • โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง อยู่ร่วมกับโรงเรียนประถมศึกษา (ตั้งอยู่หมู่ที่ 4) ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
 • ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 8 แห่ง
 • ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

 • วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง

1. วัดโคศิรการาม หมู่ที่ 1
2. วัดทุ่งน้ำตก หมู่ที่ 3
3. วัดบางลาด หมู่ที่ 4
4. วัดศรีไพรวัลย์วนาราม (เขาน้อย) หมู่ที่ 7

3.3 การสาธารณสุข

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัววัว
  • อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100

3.4 การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 • มีทีพักสายตรวจตำรวจ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านบางลาด ซึ่งอยู่ในเขตบริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอพรานกระต่าย

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

ตำบลหนองหัววัว มีเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ คือ

เส้นทางบ้านหนองหัววัว - บ้านคลองขมิ้น และเส้นทางสายพรานกระต่าย - บางลาด การคมนาคมในแต่ละหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและถนนลูกรัง พาหนะที่ใช้เดินทางเดินทางด้วยรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถอีแต๋น

4.2 การโทรคมนาคม

 • โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน - ตู้
 • ไปรษณีย์อนุญาตเอกชน (ปณช.) จำนวน 1 แห่ง

4.3 ไฟฟ้า

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ไฟฟ้าเข้าถึงครบทุกหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีประมาณร้อยละ 98 ของจำนวนประชากรทั้งหมด

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำ / ลำห้วย จำนวน 4 สาย คือ
  คลองยางโทน, คลองขมิ้น, คลองห้วยบง, คลองมะดัน

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

 • อ่างเก็บน้ำ จำนวน 1 แห่ง
 • ฝาย จำนวน 9 แห่ง
  • สระน้ำสาธารณะ จำนวน 15 แห่ง
  • สระน้ำเอกชน จำนวน 500 แห่ง
  • ประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
  • บ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 31 แห่ง
  • บ่อน้ำตื้น จำนวน 115 แห่ง
  • ถังน้ำ จำนวน 59 แห่ง
  • โอ่งน้ำ จำนวน 45 แห่ง

5. ข้อมูลอื่นๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ เช่น ป่าสงวนกำลังพัฒนาเป็นป่าชุมชน เห็ดโคนเป็นผลผลิตของป่าชุมชน ซึ่งสามารถใช้เป็นอาหารได้ และอ่างเก็บน้ำห้วยบง ซึ่งปัจจุบันกำลังจะพัฒนาและฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป นอกจากนี้ยังมีถ้ำประกายเพชร ซึ่งค้นพบโดยชาวบ้านและกำลังจะฟื้นฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตำบลหนองหัววัวด้วยเช่นกัน

5.2 มวลชนจัดตั้ง

 • ลูกเสือชาวบ้าน 5 รุ่น จำนวน 950 คน
 • ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น จำนวน 50 คน
 • กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 2 รุ่น จำนวน 50 คน
 • กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม
 • กลุ่มยุวชนเกษตรกร จำนวน 1 กลุ่ม
 • อปพร. ตำบลหนองหัววัว จำนวน 90 คน
 • ที่ปรึกษาศูนย์กีฬาเยาวชนตำบล จำนวน 13 คน

 

 • OS Linux s
 • PHP 8.1.28
 • MySQLi 10.6.17-MariaDB
 • เวลา 04:36
 • แคช ปิดการทำงาน
 • Gzip ปิดการทำงาน
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011700