Login
Main menu
Loading…

ออกเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้ม…

30-11-2561 Hits:28 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินการออกเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในเขตพื้นที่ ต.หนองหัววัว ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Read more

โครงการอบรมแปรรูปการทำไข่เค็ม กลุ่ม…

20-09-2561 Hits:26 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดทำโครงการอบรมแปรรูปการทำไข่เค็ม กลุ่มสตรีตำบลหนองหัววัว ประจำปี 2561 ขึ้น  เพื่อให้กลุ่มสตรีภายในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัวมีการรวมกลุ่มใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมได้อย่างมีความสุข และเกิดประโยชน์สูงสุด

Read more

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยฯ

30-08-2561 Hits:68 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปี 2561 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหัววัว มีผู้สูงอายุเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมดูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุ เป็นการรวมกลุ่มของชมรมผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมร่วมกัน

Read more

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แ…

26-07-2561 Hits:18 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดทำโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน “กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561” ขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวเล็งเห็นความสำคัญของป่าไม้ โดยรณรงค์ให้ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆ ในเขตตำบลหนองหัววัว

Read more

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาท…

17-07-2561 Hits:19 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปี 2561 ขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่แต่ละพระองค์ทรงให้ความสำคัญและทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการดูแลรักษาป่าไม้

Read more

ถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

13-08-2559 Hits:47 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนตำบลหนองหัววัว ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย

Read more

ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล

15-07-2559 Hits:44 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำมาปรับใช้ในการทำงานของพนักงาน

Read more

โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว

13-06-2559 Hits:44 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

ในวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้จัดดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมว เพื่อควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในพื้นที่และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์กร

13-06-2559 Hits:31 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา ปัญหาความต้องการและข้อมูลนำมาจัดทำร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 ต่อไป

Read more

โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

09-06-2559 Hits:43 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายกมยุรี อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปลูกต้นไม้ที่หมู่ที่ 7 บ้านคลองขมิ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา

Read more

มอบเบี้ยยังชีพฯ เดือนมิถุนายน

07-06-2559 Hits:42 กิจกรรมและผลงาน งานประชาสัมพันธ์ - avatar งานประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว โดยการนำของนายกมยุรี อินทพงษ์ นายก อบต.หนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ออกมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 ทั้ง 8 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

Read more