นายธีระ คีรีรมย์
ประธานสภา อบต.หนองหัววัว

 

นายกิตท์   สังคง

รองประธานสภา อบต.หนองหัววัว
 
 
นายภิสิทธิ์  อุดมสุข
เลขานุการสภา อบต.หนองหัววัว 

 


นายมนทน   หนูหอม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

นายสุเทพ   ปีแว่น

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นางดาลัด   ถาวร

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

นายมะณู   ชุ่มเชื้อ

สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
 

นายทวี   แมลงภู่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8