วิสัยทัศน์

ประชาหน้าใส    รายได้เพิ่มพูน
ค้ำจุนวัฒนธรรม   น้อมนำพอเพียง

 ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาออกเป็น 7 ด้าน ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการจัดวางผังเมือง
แนวทางการพัฒนา 1.1 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน สะพาน ทางเท้า รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
1.2 สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.3 พัฒนาปรับปรุงการจราจร
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 2 : การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา
2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
2.2 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
2.3 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 3 : การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
3.3 การส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ กลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 4 : การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมที่ เข้มแข็ง
แนวทางการพัฒนา
4.1 การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ
4.2 การส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาการรวมกลุ่ม/องค์กร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
4.4 การส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
5.1 การส่งเสริม และสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ที่ดิน และทรัพยากร ธรรมชาติอย่างยั่งยืน
5.2 การส่งเสริม สนับสนุนการวางแผนการบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 6 : การยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยว
แนวทางการพัฒนา
6.1 การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านที่ 7 : การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
แนวทางการพัฒนา
7.1 การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 การส่งเสริมและสนับสนุนสมรรถนะหลักของบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน