11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

โดยสามารถกำหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้

 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก (มาตรา 67 (1) , 16 (2))
 2. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา 68 (1))
 3. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2))
 4. ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ (มาตรา 68 (3))
 5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4))
 6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
 7. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร (มาตรา 16 (26))

ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ (มาตรา 67 (6))
 2. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3))
 3. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ(มาตรา 68 (4))
 4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
 5. การส่งเสริมการฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
 6. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
 7. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (มาตรา 16 (10))
 8. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย (มาตรา 16 (2))
 9. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5))
 10. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
 11. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ (มาตรา 16 (13))
 12. การส่งเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
 13. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน (มาตรา 16 (20))
 14. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ (มาตรา 16 (21))
 15. การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ (มาตรา 16 (22))

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67 (4))
 2. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68 (8))
 3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13))
 4. การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น (มาตรา 68 (13) 16 (25))
 5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17))
 6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
 7. การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30))

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6))
 2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5))
 3. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา 68 (7))
 4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10))
 5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว (มาตรา 68 (12))
 6. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ (มาตรา 68 (11))
 7. การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา 16 (6))
 8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 16 (7))
 9. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (มาตรา 16 (1))

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มาตรา 67 (7))
 2. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย (มาตรา 16 (8))
 3. การจัดการ การบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (มาตรา 16 (24))

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8))
 2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5))

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

 1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (15))
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการมีมาตรการป้องกัน (มาตรา 16 (16))

   ภารกิจทั้ง 7 ด้านตามที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถจะแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัวได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด้วย การดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ

หมายเหตุ: มาตรา 67 , 68 หมายถึง พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546)
มาตรา 16 หมายถึง พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ

ภารกิจหลัก

 1. ด้านการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
 6. ด้านการส่งเสริมการศึกษา
 7. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ภารกิจรอง

 1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี
 2. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ
 3. การส่งเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
 4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน

 

 • OS Linux s
 • PHP 8.1.28
 • MySQLi 10.6.17-MariaDB
 • เวลา 05:15
 • แคช ปิดการทำงาน
 • Gzip ปิดการทำงาน
 • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011708