นายธเนศ  รจนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางนุชจนาจ อ่องยิ้ม
เจ้าพนักงานธุรการ

นายสิทธิศักดิ์ เสาวนิจ
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า