11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ฝ่ายบริหาร


นายวีระ   หอมรื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

080-6875860


นายประชุม  มาน้อย
รองนายก อบต.

062-0169489


นายประวิทย์  หอมรื่น
รองนายก อบต.

062-9424943


นางสาววาศินี  คีรีรมย์
เลขานุการ นายก อบต.

096-7748922