11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ฝ่ายบริหาร


นายวีระ   หอมรื่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว

080-6875860


นายประชุม  มาน้อย
รองนายก อบต.

062-0169489


นายสำราญ  ชูแผ้ว
รองนายก อบต.

094-6164548


นางสาววาศินี  คีรีรมย์
เลขานุการ นายก อบต.

096-7748922

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 06:10
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011717