11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

สำนักงานปลัด

นางสาวมาราตรี   พลแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
0649054525

 


นางสาวมาราตรี  พลแก้ว
 หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวจิราพร ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณรงค์   โทนทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชิษณุพงศ์   สมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นายจิรายุ ชูแผ้ว
นักการ

นางสาวนาฎนฎา หอมรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาววรรณิภา   บัวบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาววันวิสา  โพธิสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
 
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเกษตร (ปง./ชง.)
 
 
 
 

 

  • OS Linux s
  • PHP 8.1.28
  • MySQLi 10.6.17-MariaDB
  • เวลา 06:00
  • แคช ปิดการทำงาน
  • Gzip ปิดการทำงาน
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 1011714