Login
Main menu


นายเจษฎา มูลเปี้ย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางดวงแก้ว กระบวนศรี
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวณัชปภา ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ

นายชิษณุพงษ์ สมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายณรงค์ โทนทรัพย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวนาฎนฎา หอมรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายจิรายุ ชูแผ้ว
นักการ

นายประวิทย์ หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายวีรยุทธ หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ