Main menu

นายธเนศ   รจนา
ผู้อำนวยการกองช่าง   รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 


นางสาวมาราตรี  พลแก้ว
 หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวณัชปภา ชัยชนะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายณรงค์   โทนทรัพย์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายชิษณุพงศ์   สมโภชน์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

นางสาวนาฎนฎา หอมรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นายจิรายุ ชูแผ้ว
นักการ

นายประวิทย์ หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ

นายวีรยุทธ หนูหอม
พนักงานประจำรถยนต์บรรทุกน้ำ