Main menu


นางดวงแก้ว กระบวนศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางทิพวัลย์ ดัดทิพย์
ครู

นายธีรศักดิ์ พลศร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสายพิน หนูหอม
ครู

นางสาวดวงนภา มุ่งค้ำกลาง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเกวรี พลศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปภานัช พลศร
ครู


นางสาวสุภาวดี  อิ่มคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวคนิฐา ทองจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

   


นายธนกร  เพชรแหน

ครูผู้ดูแลเด็ก