11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กองช่าง

นายธเนศ  รจนา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวหนึ่งฤทัย  ราชบุตร
เจ้าพนักงานธุรการ

(ว่าง)
นายช่างโยธา

 

 

 

นายสิทธิศักดิ์   เสาวนิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า