11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กองคลัง


นางภูษณิศา เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางปรียาภัทร์  อู่ทอง

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 

 
นางสาวสิริกร คงอรุณ

นักวิชาการคลังชำนาญการ


(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ปง./ชง.)


(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปง./ชง.)

นายสถาปัตย์  หัสโรจน์
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอมรรัตน์   กาขาว
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวแสงดาว  วัฒนะ
ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้