11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

กองการศึกษา


นางภูษณิศา   เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ


นางสายพิน หนูหอม
ครู

นางทิพวัลย์ ดัดทิพย์
ครู

นางสาวกาญจนา   การถัก
ครู

นางสาวดวงนภา มุ่งค้ำกลาง
ครู

นายธีรศักดิ์  พลศร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษาฯ

นางสาวเกวรี พลศร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวสุภาวดี  อิ่มคำ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นายธนกร  เพชรแหน

ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวคนิฐา ทองจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก


- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ