11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 (เพิ่มเติม ฉบับที่5)

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว และสัดส่วนประชาคมตำบลหนองหัววัว ประชุมเพื่อพิจารณาร่าง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) เพิ่มเติม (ฉบับที่5)

ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2567 (เพิ่มเติม ฉบับที่5)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว