11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

   วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายฯ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว