11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดราษฎร

   วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นำโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดราษฎร ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้กับชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนงานหรือโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดราษฎร
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว