11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

   วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  มอบหมายให้นายประชุม มาน้อย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นางสาววาศินี  คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 29 ราย

โครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว