11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

Do & Don't

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร

   วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ  หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนปลัดฯ) พร้อมด้วย นางสาวสิริกร  คงอรุณ นักวิชาการคลัง นางสาวนาฎนภา หอมรื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 หลัง เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท