11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

   วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองวัว มอบหมายให้นางสาวสิริกร คงอรุณ นักวิชาการคลัง รับมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 2 หลัง รวมเป็นเงิน 80,000.-บาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร