11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กพิการผู้ด้อยโอกาส หมู่ 4 บ้านบางลาด

   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้นางสาววาศินี  คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว  นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาฯ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร ลงติดตามเยี่ยมบ้านเด็กพิการผู้ด้อยโอกาส หมู่ 4 บ้านบางลาด เพื่อช่วยเหลือต่อไป

ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กพิการผู้ด้อยโอกาส หมู่ 4 บ้านบางลาด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว