11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

   วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 ภายใต้การบริหารงานโดยนายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นางสาววาศินี คีรีรมย์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาราชการแทนปลัดฯ) พร้อมด้วยนางสาวนาฎนภา หอมรื่น ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ออกติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม ประจำปี พ.ศ.2567

ติดตามผู้ได้รับความช่วยเหลือตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้ด้อยโอกาสและช่วยเหลือผู้ยากไร้ทางสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว