11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต โดยผู้เข้ารับอบรม ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จำนวน 40 คน  โดยในหลักสูตรการอบรม ได้สอดแทรกเนื้อหาสาระของประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติ Do & Don'ts  และได้นำประกาศมาตรการ การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและวิธีปฏิบัติ

โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว