11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

ร่วมประชุมการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี (พ.ศ.2566-2585)

   วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว นำโดยนายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว มอบหมายให้ นางสาวมาราตรี พลแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) ฉบับปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ณ หอประชุมใหญ่ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น

ร่วมประชุมการทบทวนเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร 20 ปี (พ.ศ.2566-2585)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว