11/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 62110
8:30 - 16:30 น. (เวลาราชการ)

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ภายใต้การบริหารงานโดย นายวีระ หอมรื่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว ได้มอบหมายให้นายชิษณุพงศ์ สมโภชน์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ลงพื้นที่สำรวจถังขยะเปียกครัวเรือนดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2567 - 2570) ได้ลงพื้นที่สำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของครัวเรือนในเขตตำบลหนองหัววัว จำนวน 8 หมู่บ้าน

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัววัว